Sijoittajien korvausrahasto

 

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti.

Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

Asiakasvaratilillä olevat varat on erotettu KR:n omista varoista ja ne kuuluvat sijoittajan korvausrahaston suojan piiriin edellä mainitulla tavalla.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättningsfonden för investerare

 

Ersättningsfonden för investerare ger bara skydd till icke-professionella investerare. Ersättningen gäller om tjänsteleverantören inte kan fullgöra sina förpliktelser på grund av permanenta betalningssvårigheter. Ersättningen gäller inte förluster som orsakats av ett dåligt investeringsbeslut. Därmed är kunden själv ansvarig för konsekvenserna av sina investeringsbeslut.

En investerare kan få ersättning för högst 20 000 euro av sin fordran per tjänsteleverantör. Ersättningen beräknas så att fonden svarar för 90 % och kunden för 10 % av fordringsbeloppet.

Tillgångarna på kundtillgångskontona är separerade från KRs egna tillgångar och de ingår I skyddsystemet som beskrivs ovan.